SMART mobil oversvøm­melses­beskyt­telse til SMART byer
Let og hur­tig at kon­fig­urere- sikker i brug!

The AquaWand installed and assembled with detailed view
The AquaWand installed and assem­bled with detailed view

Billede: AquaWand, ikke syn­lig, gemt i stand­bytil­stand på stedet. Kun en kan ses Lin­je­drener­ing. Fak­tisk er alle kom­po­nen­ter skjult under drive-over-dækslet.

Time-lapse film, quick assembly of the AquaWand140, quick assembly of the AquaWand200
Time-lapse film, quick assem­bly of the AquaWand140, quick assem­bly of the AquaWand20

I den 36 sekun­ders film kan den hur­tige sam­ling af AquaWand-Type­140 og den hur­tige sam­ling af AquaWand-Type­200 ses i hur­tig bevægelse.

1. AquaWand

Vi udvikler, frem­stiller og sæl­ger mobile oversvøm­melsessys­te­mer til pro­fes­sionelle Forpligtelse.

AquaWand er et lukket sys­tem, altid i stand­bytil­stand. Alt er sikkert for­bun­det, intet kan gå tabt eller stjålet. Der er ingen skruer, struk­turen er enkel, alle kom­po­nen­ter trækkes ud af kanalen, tilslut­tet og boltet fast. 

Med AquaWand kan alle han­dle hur­tigt og effek­tivt med min­i­mal anstren­gelse muligt (et trænet hold = 1 m² AquaWand / 1 min­ut). Bliv en erfaren task­force Aflastet, værdi­fuld tid og arbe­jd­skraft er gratis til yderligere afgørende arbe­jde, for eksem­pel. admin­istrere den kri­tiske infrastruktur.

CO2-emis­sion­erne fra AquaWand sam­men­lignes med de klas­siske alu­mini­um stop-log­fil­er i Pro­duk­tion som med Aufuu. Demon­ter­ing (intet lager, ingen logis­tik) mange gange (fak­tor 10) lavere.

2. Installationseksempler / applikationsscenarier

The AquaWand built on the coast, view from the land side
The AquaWand built on the coast, view from the land side
The AquaWand built on the coast, view from the water side
The AquaWand built on the coast, view from the water side

2.1 AquaWand på kys­ten (Øster­søen i Danmark)

Icon mobile flood protection on the coast

Brug af oversvøm­melser: mobil oversvøm­melses­beskyt­telse ved kysten


The AquaWand built up and installed between two houses
The AquaWand built up and installed between two houses

2.2 AquaWand mellem to bygninger (Hildesheim, Tyskland)

Icon mobile flood protection between houses

Mobil oversvøm­melses­beskyt­telse mellem huse


The AquaWand made of Corten steel installed in a listed house
The AquaWand made of Corten steel installed in a list­ed house
The AquaWand built on a listed building
The AquaWand built on a list­ed building
The AquaWand made of Corten steel installed in a listed house
The AquaWand made of Corten steel installed in a list­ed house

2.3 AquaWand på en opført Bygn­ing (Bay­ern)

Icon mobile flood protection around a building

Mobil oversvøm­melses­beskyt­telse omkring et hus


The AquaWand installed in a driveway with illustration of a wall cap
The AquaWand installed in a dri­ve­way with illus­tra­tion of a wall cap

2.4 AquaWand som oversvøm­melses­beskyt­telse i ind­kørsler (Zürich, Schweiz)

Icon mobile flood protection in a driveway

Oversvøm­melses­beskyt­telse: mobil oversvøm­melses­beskyt­telse i indkørsler


The AquaWand200 built on a river
The AquaWand200 built on a river
The AquaWand semi-erected on a river
The AquaWand semi-erect­ed on a river
The AquaWand200 installed on a river
The AquaWand200 installed on a river

2.5 AquaWand som lin­iebeskyt­telse på en fly­dende far­vande (Sach­sen)

Icon mobile flood protection on a river

Mobil oversvøm­melses­beskyt­telse på en fly­dende vandmasse


The AquaWand built up in a shell
The AquaWand built up in a shell
The AquaWand built in a pipe construction View from the water side
The AquaWand built in a pipe con­struc­tion View from the water side

2.6 AquaWand som bygn­ings­beskyt­telse allerede under skalkonstruktionen

Icon mobile flood protection in a large opening

Oversvøm­melses­beskyt­telse: mobil oversvøm­melses­beskyt­telse ind­bygget i bygningen


two pictures of the assembled and installed AquaWand200
two pic­tures of the assem­bled and installed AquaWand200

Billed­er: AquaWand200, længde 4 m, højde 1,8 m

two pictures of the assembled and installed AquaWand140
two pic­tures of the assem­bled and installed AquaWand140

Billed­er: AquaWand140, længde 1,9 m, højde 1,2 m

two pictures of the AquaWand140 built up view from the land and water side
two pic­tures of the AquaWand140 built up view from the land and water side
three pictures of the AquaWand140 installed with pictures of the wall connection
three pic­tures of the AquaWand140 installed with pic­tures of the wall connection

Billed­er: AquaWand140, længde 15 m, højde 1,2 m

2.7 Lin­jebeskyt­telse på flo­den EMS med forskel­lige AquaWand-typer og beskyt­telse­shøjder (NRW).

Icon various mobile flood protection walls

Mobil oversvøm­melses­beskyt­telse: Forskel­lige AquaWände (mobile oversvøm­melses­beskyt­telsessys­te­mer) på en fly­dende vandmasse

Schneller umschließender Schutz für ein Krankenhaus

2.8 Billede: Hur­tig mobil omgivende oversvøm­melses­sikring omkring et hos­pi­tal i 2 x 70 meters længder og en indgang, der skal lukkes.

Icon mobile flood protection around a building

Oversvøm­melses­sikring: Mobil oversvøm­melses­sikring omkring et hospital

Die AquaWand als Speicherbecken installiert in einem Parkplatz

2.9 AquaWand installeret som lager­tank på en park­er­ingsplads. På den måde kan et område bruges multifunktionelt.

Icon Speicherbecken

Oversvøm­melses­sikring / reser­voir: mobil oversvøm­melses­sikring på en parkeringsplads

Instal­la­tion exam­ples / appli­ca­tion sce­nar­ios of the AquaWand:

Bru­gen er meget alsidig i et byområde truet af oversvøm­melser og kraftig regn.

Da der ikke kræves forsyn­ingsruter til logis­tik, er områder, der er vanske­lige at få adgang til, også muligt for AquaWand at bruge oversvømmelser.

Du kan også skifte mellem AQUABURG “AquaWand” mobile oversvøm­melsessys­tem og det “nye, overkom­melige AquaVerschluss”!

3. Overfladerne på AquaWand, funktionelle og visuelt tiltalende

three pictures of the AquaWand with the Corten steel surface
three pic­tures of the AquaWand with the Corten steel surface
two pictures of the AquaWand with hot-dip galvanised surfaces
two pic­tures of the AquaWand with hot-dip gal­vanised surfaces
Die installierte AquaWand in einer anderen Farbe passen zur Umgebung
Den installerede AquaWand i en anden farve match­er miljøet

AquaWand tilby­der struk­turelt attrak­tive løs­ninger i byområder såv­el som til his­toriske sted­er, for­di det altid kan ses på stedet, men kun under oversvømmelser.

Per­ma­nent installeret, men kun midler­tidigt krævede oversvøm­melsessys­te­mer giv­er høj optisk kvalitet Krav til deres anven­delsesst­ed, da de hjælper med at bestemme det sam­lede indtryk. Nor­malt er det kun låget på AquaWand af var­m­gal­vanis­eret stål, rust­frit stål eller Corten-stål kan ses.

4. Oversigt over de forskellige AquaWand-typer

AquaWand-Typen von 60 cm bis 400 cm

AquaWand — i gul­vet    — i væggen

The pro­tec­tive heights of the AquaWand can be select­ed from 60 cm to 400 cm.

De forskel­lige AquaWand-typer kan plac­eres i en grøft, i en Væg eller en dig kan installeres.

Sta­tis­tikken for de enkelte AquaWalls kan afhænge af det lokale Betingelser, udvid­ede sikker­hed­skrav og Customized.

5. Et overblik over de vigtigste fordele ved det mobile oversvømmelsessystem

3 D Illustration of the assembled AquaWand200
3 D Illus­tra­tion of the assem­bled AquaWand200

Hur­tig:

 • Opbe­var­ing på stedet
 • Hur­tig selv­forsy­nende konstruktion
 • Opsæt­ning uden spe­cial­is­ter med prak­tisk værktøj

Bil­lig:

 • Ingen lageromkost­ninger
 • Ingen logis­tikomkost­ninger
 • Meget lave Personaleomkostninger

Helt sikkert:

 • Tem­melig hård
 • Under­vaskbeskyt­telse
 • Stor beskyt­telse mod påvirkning
 • Høj sys­tem­sta­bilitet

Kon­klu­sion: hur­tigere, mere sikker mobil oversvøm­melses­beskyt­telse med meget lave drift­somkost­ninger og organ­isatoriske omkost­ninger til oversvøm­melsesin­stal­la­tio­nen af ​​fremti­dens mobile oversvømmelsessystemer.

AquaBurg Icon

»» fort­sæt til kontakter:

6. Oversvømmelsesvæg — kontrolleret og certificeret

AquaWand er et af de bedst under­søgte mobile oversvøm­melsessys­te­mer på markedet.

Preparation of a flotsam test on the AquaWand in the TUHH test facility
Prepa­ra­tion of a flot­sam test on the AquaWand in the TUHH test facility 
Flotsam impact on the AquaWand in the TUHH test facility
Flot­sam impact on the AquaWand in the TUHH test facility
Flotsam hitting the AquaWand in the experimental hall of RWTH Aachen University
Flot­sam hit­ting the AquaWand in the exper­i­men­tal hall of RWTH Aachen University
Das aufgebaute FF4m-System mit 2 Meter angestautem Wasser
Det kon­struerede FF4m sys­tem med 2 meter akku­muleret vand
Treibgutanprall an das FF4m-System auf 3,5 Meter Stauhöhe
Påvirkn­ing af fly­d­sel på FF4m-sys­temet ved 3,5 meters vandstand

Billed­er: Test af de forskel­lige oversvøm­melses­sikringsvægge på det tekniske uni­ver­sitet i Ham­burg-Har­burg (TUHH) — test på RWTH Aachen Uni­ver­si­ty og test på AquaWand med 4 meter lager­højde i et specielt ombygget testanlæg.

7. Film forskellige tests

Film of the installation and dismantling of the wall rail in the test hall at RWTH Aachen University
Film of the instal­la­tion and dis­man­tling of the wall rail in the test hall at RWTH Aachen University

7.1 I den 34 sekun­ders film kan du se den hur­tige sam­ling af vægskin­nen i vægbeslaget. Dette mulig­gør hur­tig beskyt­telse af den mobile oversvøm­melses­beskyt­telse, selv når van­det allerede kommer.

Film of flotsam impact +flooding on the AquaWand in the Verschuchshalle at RWTH Aachen University
Film of flot­sam impact +flood­ing on the AquaWand in the Ver­schuchshalle at RWTH Aachen University

7.2 Den 20 sekun­ders film vis­er en flot­sam­påvirkn­ing med yderligere oversvøm­melse. Pre­sen­ningsnetkon­struk­tio­nen af ​​AquaWand absorber­er de store slag meget godt.

Film of a flotsam impact in pictures and videos in the TUHH’s test facility
Film of a flot­sam impact in pic­tures and videos in the TUHH’s test facility

7.3 I 35-sekun­der­s­fil­men vis­es testop­sæt­nin­gen og en stærk ind­virkn­ing af fly­dende affald i række­følge af billed­er, såsom video­er. Fil­men vis­er tydeligt, at kræfterne i det fly­dende affald absorberes godt.

7.4 Ekstremt vejr kræver ofte ekstreme belast­ninger på et beskyt­telsessys­tem!
Den 60 sekun­ders film vis­er forskel­lige ekstreme tests:

 • Kon­struk­tion i sne og is, 
 • Net­skad­er i til­fælde af oversvømmelse, 
 • Efter skad­er under oversvømmelser, 
 • Nødrepa­ra­tioner på pre­sen­nin­gen i til­fælde af oversvømmelse

8. NYT: Den økonomiske AquaVerschluss

SMART mobil oversvøm­melses­beskyt­telse til SMART byer
Bil­lig at købe, nem at mon­tere og sikker at bruge!

NYT: Den økonomiske Aqua­Ver­schluss

Aqua­Ver­schluss bare skruet ind Jord­stik eller hur­tigt tilslut­tet en Gulvskinne.

Den overkom­melige aqua-lås bliv­er sim­pelthen brugsst­edet med­bragt og med små Opbyggede håndtag.

two pictures of the assembled AquaVerschluss and the wall and ground sleeves
two pic­tures of the assem­bled Aqua­Ver­schluss and the wall and ground sleeves

x2 Kun væggen og gul­vhyl­strene på den mobile oversvøm­melses­beskyt­telse kan ses.

Aqua­Ver­schluss fordele:

 • let
 • næppe nogen logis­tik (pass­er på Euro-paller)
 • Bil­lig

CO2-emis­sion­erne fra Aqua­Ver­schschluss sam­men­lignes med de klas­siske alu­mini­ums­b­jælk­er i bjælken Frem­still­ing mange gange mindre.

9. Installationseksempler / applikationsscenarier

two pictures of the AquaVerschluss View from the water and land side
two pic­tures of the Aqua­Ver­schluss View from the water and land side
two pictures of the AquaVerschluss dismantled and stored in the warehouse
two pic­tures of the Aqua­Ver­schluss dis­man­tled and stored in the warehouse

Den NYE Aqua­Ver­schluss som oversvøm­melses­beskyt­telse i en under­jordisk park­er­ingsplads (Østrig).

Aqua­Ver­schluss hentes fra lageret X1 (stu­vet væk) og i Væg- og gul­v­muf­fer X2 (kun ærmerne kan ses) skruet sammen.

Icon mobile flood protection in a large opening

Mobil oversvøm­melses­beskyt­telse ved store åbninger

10. Oversigt over de forskellige AquaVerschluss-højder

Picture of the different AquaVerschluss types and heights
Pic­ture of the dif­fer­ent Aqua­Ver­schluss types and heights

Beskyt­telse-højde fra 60cm til 200cm.

10.1 Opbe­var­ing og logis­tik AquaVerschluss

Picture of the AquaVerschluss packed on a pallet
Pic­ture of the Aqua­Ver­schluss packed on a pallet

Aqua­Ver­schluss kan opbe­vares og opbe­vares lille (se billedet oven­for) = lavere mobile oversvømmelsesbeskyttelsesomkostninger.

Stolperne er på en Euro-palle og er for­bun­det med surringsbånd.

11. AquaVerschluss- kontrolleret og certificeret

Test setup of the AquaVerschluss in the TUHH test facility
Test set­up of the Aqua­Ver­schluss in the TUHH test facility
Flooding of the AquaVerschluss in the TUHH fumigation plant
Flood­ing of the Aqua­Ver­schluss in the TUHH fumi­ga­tion plant

Billed­er: Test af den mobile oversvøm­melses­beskyt­telse ved det tekniske uni­ver­sitet i Ham­borg-Har­burg (TUHH)

AquaBurg Icon

»» fort­sæt til kontakter:

12. Film AquaVerschluss

Film leakage test on the AquaVerschluss in the TUHH test basin
Film leak­age test on the Aqua­Ver­schluss in the TUHH test basin

12.1 Den 27 anden film vis­er læk­agetesten (med klart vand) ved TUHH. Læk­agerne er meget små, vand slip­per kun ud i ned­er­ste ven­stre og højre hjørne af Aqua­Clo­sure. På grund af pre­sen­nin­gen er der ingen yderligere forseglinger og ingen læk­ager på hele overfladen.

12.2 I den 24 sekun­ders film vis­es en oversvøm­melse. Selv efter afkobling af det øver­ste reb øverst til ven­stre i væg­forbindelsen er kon­struk­tio­nen meget sta­bil, og der var ingen skad­er på net­tet eller presenningen.

AquaBurg Icon

==> her videre for at oversvømme tilbe­hør og ekstraudstyr

13. 1: 1 Model af AquaWand / AquaVerschluss

Picture of the 1:1 model of the AquaWand and the AquaVerschluss
Pic­ture of the 1:1 mod­el of the AquaWand and the AquaVerschluss

For bedre at kunne vur­dere AquaWand / Aqua­Ver­schluss tilby­der vi dig mulighe­den for at kon­trollere dens kvalitet og styrk­er. Til dette for­mål har vi en 1: 1‑model, som vi kan demon­strere alle de væsentlige egen­sk­aber ved AquaWand og AquaVerschluss.

Aquaburg pdf Kort information DK

Pris­er:

Aquaburg mit den verschiedenen Auszeichnungen und Förderungen