SMARTer mobiele hoog­wa­terbescherming voor SMART Ste­den
Snel en een­voudig op te zetten — veilig in gebruik!

The AquaWand installed and assembled with detailed view
The AquaWand installed and assem­bled with detailed view

Foto:*** De AquaWand, onzicht­baar opges­la­gen in de stand-by modus op locatie. Er is er maar één te zien Lij­nafvo­er. In feite zijn alle onderde­len ver­bor­gen onder het ver­plaats­bare deksel.

Time-lapse film, quick assembly of the AquaWand140, quick assembly of the AquaWand200
Time-lapse film, quick assem­bly of the AquaWand140, quick assem­bly of the AquaWand200

In de 36 sec­on­den durende film kunt u de snelle mon­tage van de AquaWand type 140 en de snelle mon­tage van de AquaWand type 200 in snelle beweg­ing zien.

1. De AquaWand

Wij ontwikke­len, pro­duc­eren en dis­tribueren mobiele hoog­wa­terbescher­mingssys­te­men voor pro­fes­sioneel gebruik.

Wij ontwikke­len, pro­duc­eren en dis­tribueren mobiele hoog­wa­terbescher­mingssys­te­men voor de pro­fes­sion­al. Cue.De AquaWand is een ges­loten sys­teem, alti­jd in stand-by. Alles is veilig ver­bon­den, niets kan ver­loren gaan of gestolen wor­den. Er zijn geen schroeven, de con­struc­tie is een­voudig, alle onderde­len wor­den uit het kanaal getrokken …gen­esteld en aan elka­ar geschroefd. 

Met de AquaWand is snel en doel­gericht han­de­len met min­i­male inspan­ning voor iedereen mogelijk. realiseer­baar (een getraind team = 1 m² AquaWand / 1 man­min­u­ut). Ervaren task forces wor­den ont­last, kost­bare tijd en mankracht zijn vrij voor verder beslis­send werk, Bijvoor­beeld het beheer van kri­tieke infrastructuur.

De CO2-uit­stoot van de AquaWand is veel lager (een fac­tor 10) dan die van klassieke alu­mini­um dambalken of dambalksys­te­men, zow­el tij­dens de pro­duc­tie als tij­dens de mon­tage en demon­tage (geen opslag, geen logistiek).

2. Installatievoorbeelden / toepassingsscenario’s van mobiele hoogwaterbeschermingssystemen

The AquaWand built on the coast, view from the land side
The AquaWand built on the coast, view from the land side
The AquaWand built on the coast, view from the water side
The AquaWand built on the coast, view from the water side

2.1 De AquaWand aan wal (Baltische Zee in Denemarken)

Icon mobile flood protection on the coast

Over­stro­ming­sop­er­atie: mobiele hoog­wa­terbescherming op de wal


The AquaWand built up and installed between two houses
The AquaWand built up and installed between two houses

2.2 De AquaWand tussen twee gebouwen (Hildesheim, Duitsland)

Icon mobile flood protection between houses

Bescherming tegen over­stro­min­gen: mobiele hoog­wa­terbescherming tussen de huizen


The AquaWand made of Corten steel installed in a listed house
The AquaWand made of Corten steel installed in a list­ed house
The AquaWand built on a listed building
The AquaWand built on a list­ed building
The AquaWand made of Corten steel installed in a listed house
The AquaWand made of Corten steel installed in a list­ed house

2.3 De AquaWand van een land­marke gebouw (Beieren)

Icon mobile flood protection around a building

Bescherming tegen Over­stro­min­gen: mobiele hoog­wa­ter-bescherming rond een huis


The AquaWand installed in a driveway with illustration of a wall cap
The AquaWand installed in a dri­ve­way with illus­tra­tion of a wall cap

2.4 De AquaWand als hoog­wa­terbescherming in oprit­ten (Zürich, Zwitserland)

Icon mobile flood protection in a driveway

Over­stro­mings­bescherming: mobiele hoog­wa­terbescherming in opritten


The AquaWand200 built on a river
The AquaWand200 built on a river
The AquaWand semi-erected on a river
The AquaWand semi-erect­ed on a river
The AquaWand200 installed on a river
The AquaWand200 installed on a river

2.5 Te AquaWand als lijnbescherming neet tot stromende wateren (Sak­sen)

Icon mobile flood protection on a river

Mobiele hoog­wa­terbescherming op een stromende waterloop


The AquaWand built up in a shell
The AquaWand built up in a shell
The AquaWand built in a pipe construction View from the water side
The AquaWand built in a pipe con­struc­tion View from the water side

2.6 De AquaWand als bescherming van het gebouw al tij­dens de ruwbouw

Icon mobile flood protection in a large opening

Mobiele hoog­wa­terbescherming geïn­stalleerd in het gebouw


two pictures of the assembled and installed AquaWand200
two pic­tures of the assem­bled and installed AquaWand200

Foto’s: De AquaWand200, lengte 4 m, hoogte 1,8 m

two pictures of the assembled and installed AquaWand140
two pic­tures of the assem­bled and installed AquaWand140

Foto’s: De AquaWand140, lengte 1,9m, hoogte 1,2m

two pictures of the AquaWand140 built up view from the land and water side
two pic­tures of the AquaWand140 built up view from the land and water side
three pictures of the AquaWand140 installed with pictures of the wall connection
three pic­tures of the AquaWand140 installed with pic­tures of the wall connection

Foto’s: De AquaWand140, lengte 15 m, hoogte 1,2m

2.7 Lijn­beveilig­ing op de riv­i­er EMS met ver­schil­lende AquaWand types en bescher­ming­shoogtes (NRW)

Icon various mobile flood protection walls

Mobiele hoog­wa­terbescherming: diverse AquaWän­den (mobiele hoog­wa­terbescher­mingssys­te­men) op een stromend waterlichaam

Schneller umschließender Schutz für ein Krankenhaus

2.8 Afbeeld­ing: Snelle mobiele omsluit­ing van een over­stro­mings­bescherming rond een zieken­huis in 2 x 70 meter en een af te sluiten oprit.

Icon mobile flood protection around a building

Bescherming tegen over­stro­min­gen: mobiele bescherming tegen over­stro­min­gen rond een ziekenhuis

Die AquaWand als Speicherbecken installiert in einem Parkplatz

2.9 De AquaWand geïn­stalleerd als opslagzwem­bad in een par­keer­garage. Op deze manier kan een ruimte mul­ti­func­tion­eel wor­den gebruikt.

Icon Speicherbecken

Over­stro­mings­bescherming / opslag­bekken: mobiele over­stro­mings­bescherming in een parkeergarage

Instal­latievoor­beelden / toepassingsscenario’s van de AquaWand:

De toepass­ing is zeer veelz­i­jdig te imple­menteren in een stedelijke ruimte.

Aangezien er geen aan­vo­er­routes nodig zijn voor de logistiek, zijn ze moeil­ijk te bereiken. gebieden zijn ook mogelijk voor het gebruik van de AquaWand.

Mobiele hoog­wa­terbescherming: diverse AquaWän­den (mobiele hoog­wa­terbescher­mingssys­te­men) op een stromend waterlichaam.

3. De oppervlakken van de AquaWand, functioneel en visueel aantrekkelijk

three pictures of the AquaWand with the Corten steel surface
three pic­tures of the AquaWand with the Corten steel surface
two pictures of the AquaWand with hot-dip galvanised surfaces
two pic­tures of the AquaWand with hot-dip gal­vanised surfaces
Die installierte AquaWand in einer anderen Farbe passen zur Umgebung
De geïn­stalleerde AquaWand in een andere kleur die past bij de omgeving

Het AquaWand biedt struc­tureel aantrekke­lijke oplossin­gen in stedelijke gebieden en voor his­torische locaties, zoals het alti­jd ter plaatse is, maar alleen zicht­baar tij­dens hoog water.

Per­ma­nent geïn­stalleerde, maar slechts tijdelijk vereiste hoog­wa­terbescher­mingssys­te­men stellen hoge visuele eisen aan hun plaats van eisen aan hun plaats van instal­latie, omdat ze bij­dra­gen aan de algemene indruk. Nor­maal gespro­ken Alleen de afdekkin­gen van de AquaWand van ther­misch verzinkt staal, roestvrij staal of corten­staal zijn zichtbaar.

4. Overzicht van de verschillende AquaWand-types

AquaWand-Typen von 60 cm bis 400 cm

De AquaWand — in de vlo­er                         — in de muur

De bescher­mende hoogtes van de AquaWand kan wor­den ges­e­lecteerd van 60 cm tot 400 cm.

De ver­schil­lende AquaWand De types kun­nen wor­den geïn­stalleerd in een geul, in een muur of dijk kan wor­den geïnstalleerd.

De sta­t­i­ca van het indi­vidu AquaWand kan wor­den aangepast naar de lokale omstandighe­den, uit­ge­breid vei­lighei­d­seisen en  klantverzoeken.

5. De belangrijkste voordelen van het mobiele hoogwaterbeschermingssysteem op een rijtje

3 D Illustration of the assembled AquaWand200
3 D Illus­tra­tion of the assem­bled AquaWand200

Snel:

 • Opslag ter plaatse
 • Snelle zelfvoorzienende montage
 • Mon­tage zon­der kwal­i­fi­caties per­son­eel met hand­ig gereedschap

Goed­koop:

 • Geen opslagkosten
 • Geen logistieke kosten
 • Zeer lage personeelskosten

Veilig:

 • Zeer robu­ust
 • Onder­was­bescherming
 • Grote impactbescherming
 • Hoge sys­teem­sta­biliteit

Con­clusie: snelle, veilige mobiele hoog­wa­terbescherming met zeer lage bedri­jf­skosten en organ­isatiekosten voor de inzet van de mobiele hoog­wa­terbescher­mingssys­te­men van morgen.

AquaBurg Icon

»» naar voren sturen om contact:

6. Overstromingsbeschermingswand — getest en gecertificeerd

De AquaWand is een van de best bestudeerde mobiele hoog­wa­terbescher­mingssys­te­men op de markt.

Preparation of a flotsam test on the AquaWand in the TUHH test facility
Prepa­ra­tion of a flot­sam test on the AquaWand in the TUHH test facility 
Flotsam impact on the AquaWand in the TUHH test facility
Flot­sam impact on the AquaWand in the TUHH test facility
Flotsam hitting the AquaWand in the experimental hall of RWTH Aachen University
Flot­sam hit­ting the AquaWand in the exper­i­men­tal hall of RWTH Aachen University
Das aufgebaute FF4m-System mit 2 Meter angestautem Wasser
Het gemon­teerde FF4m-sys­teem met 2 meter opge­hoopt water
Treibgutanprall an das FF4m-System auf 3,5 Meter Stauhöhe
Flot­sam impact op het FF4m sys­teem op 3,5 meter stuwhoogte

Afbeeldin­gen: Tests van de ver­schil­lende waterk­erende wan­den aan de Tech­nis­che Uni­ver­siteit Ham­burg-Har­burg (TUHH) — test aan de RWTH Aken en tests aan de AquaWand met een damhoogte van 4 meter in een spe­ci­aal omge­bouwde testfaciliteit.

7. Films van verschillende tests

Film of the installation and dismantling of the wall rail in the test hall at RWTH Aachen University
Film of the instal­la­tion and dis­man­tling of the wall rail in the test hall at RWTH Aachen University

7.1 In het 34 sec­on­den durende film­p­je ziet u de snelle mon­tage van de wandrail in de muurbeugel. Zo is een snelle bescherming van de mobiele hoog­wa­terbescherming mogelijk, zelfs als het water al komt.

Film of flotsam impact +flooding on the AquaWand in the Verschuchshalle at RWTH Aachen University
Film of flot­sam impact +flood­ing on the AquaWand in the Ver­schuchshalle at RWTH Aachen University

7.2 In de 20 sec­on­den durende film is een dri­jflichaam­sim­pact met extra over­stro­ming te zien. De dekzeil­con­struc­tie van de AquaWand absorbeert de grote schokken zeer goed.

Film of a flotsam impact in pictures and videos in the TUHH’s test facility
Film of a flot­sam impact in pic­tures and videos in the TUHH’s test facility

7.3 De 35 sec­on­den durende film toont de testop­stelling en een sterke dri­jflichaam­sim­pact in een opeen­vol­ging van beelden zoals video’s. De film laat duidelijk zien dat de kracht­en van het dri­jfhout goed wor­den geabsorbeerd.

Film about the various extreme tests in the TUHH test facility
Film about the var­i­ous extreme tests in the TUHH test facility

7.4 Extreem weer stelt vaak extreme eisen aan een bescher­mingssys­teem!
De 60 sec­on­den film toont ver­schil­lende extreme testen:

 • Struc­tu­ur in sneeuw en ijs,
 • net­toschade in geval van een overstroming,
 • postschade in het geval van een overstroming,
 • noodreparatie van dekzeil in geval van hoog water

8. Nieuw: de laaggeprijsde AquaVerschluss

SMARTer mobiele hoog­wa­terbescherming voor SMART Ste­den
Goed­koop, een­voudig in te stellen en veilig in gebruik!

NIEUW: De zuinige AquaVerschluss

De Aqua­Ver­schluss gewoon vast­geschroefd in grond­mouwen of snel vast­ge­plakt in een vloerrail.

De economis­che Aqua­Ver­schluss wordt een­voudig­weg gebracht naar de plaats van gebruik en gemakke­lijk in elka­ar te zetten.

two pictures of the assembled AquaVerschluss and the wall and ground sleeves
two pic­tures of the assem­bled Aqua­Ver­schluss and the wall and ground sleeves

x2 Alleen de wand- en vlo­er­man­tels van de mobiele hoog­wa­terbescherming zijn te zien.

Aqua­Ver­schluss — voordelen:

 • een­voudi­ge
 • vri­jwel geen logistiek (past op Euro-pallets)
 • goed­kope

De CO2-uit­stoot van het mobiele hoog­wa­terbescher­mingssys­teem “Aqua­Ver­schlus” is tij­dens de pro­duc­tie vele malen lager dan die van de klassieke alu­mini­um waterkeringssystemen.

9. Installatievoorbeelden / toepassingsscenario’s

two pictures of the AquaVerschluss View from the water and land side
two pic­tures of the Aqua­Ver­schluss View from the water and land side
two pictures of the AquaVerschluss dismantled and stored in the warehouse
two pic­tures of the Aqua­Ver­schluss dis­man­tled and stored in the warehouse

De NIEUWE Aqua­Ver­schluss (= sluiter) als hoog­wa­terbescherming in een onder­grondse par­keer­garage (Oost­en­rijk)

De Aqua­Ver­schluss wordt uit opslag X1 (klein opge­bor­gen) gehaald en in de wand geschroefd en vlo­er­hoezen X2 (alleen de hoezen zijn zichtbaar).

Icon mobile flood protection in a large opening

Mobiele hoog­wa­terbescherming bij grote openingen

10. Overzicht van de verschillende AquaVerschluss-hoogtes

Picture of the different AquaVerschluss types and heights
Pic­ture of the dif­fer­ent Aqua­Ver­schluss types and heights

Bescherming –Hoogte van 60 cm naar 200 cm.

10.1 Mag­a­z­i­jn en logistiek AquaVerschluss

Picture of the AquaVerschluss packed on a pallet
Pic­ture of the Aqua­Ver­schluss packed on a pallet

De Aqua­Ver­schluss kan klein wor­den opge­bor­gen en opge­bor­gen (zie foto hier­boven) = lagere mobiele kosten voor hoogwaterbescherming.

De posten staan op een Europal­let en zijn aanges­loten ver­bon­den met spanbanden.

11. AquaVerschluss- getest en gecertificeerd

Test setup of the AquaVerschluss in the TUHH test facility
Test set­up of the Aqua­Ver­schluss in the TUHH test facility
Flooding of the AquaVerschluss in the TUHH fumigation plant
Flood­ing of the Aqua­Ver­schluss in the TUHH fumi­ga­tion plant

Foto’s: Test van het mobiele hoog­wa­terbescher­mingssys­teem aan de Tech­nis­che Uni­ver­siteit Ham­burg-Har­burg (TUHH).

AquaBurg Icon

»» naar voren sturen om contact:

12. Films AquaVerschluss

Film leakage test on the AquaVerschluss in the TUHH test basin
Film leak­age test on the Aqua­Ver­schluss in the TUHH test basin

12.1 De film van 27 sec­on­den toont de lek­test (met helder water) aan de TUHH. De lekken zijn zeer klein, alleen links- en recht­son­der in de hoek van de Aqua­Ver­schluss ontsnapt water. Door het dekzeil zijn er geen andere afdichtin­gen en geen lekk­ages over het hele oppervlak.

Film flooding test on the AquaVerschluss in the TUHH test basin
Film flood­ing test on the Aqua­Ver­schluss in the TUHH test basin

12.2 In de 24 sec­on­den durende film wordt over­stro­ming getoond. Zelfs na het loshak­en van het boven­ste touw links­boven in de muu­raansluit­ing is de con­struc­tie zeer sta­biel en is er geen schade aan het net of het dekzeil.

AquaBurg Icon

==> ga hier verder met over­stro­ming acces­soires en extra’s

13. 1:1 model van de AquaWand / AquaVerschluss

Picture of the 1:1 model of the AquaWand and the AquaVerschluss
Pic­ture of the 1:1 mod­el of the AquaWand and the AquaVerschluss

Om de AquaWand / Aqua­Ver­schluss beter te kun­nen beo­orde­len, bieden wij u de mogelijkheid om de kwaliteit en de sterke pun­ten van de AquaWand / Aqua­Ver­schluss te con­trol­eren. Hier­voor hebben we een 1:1 mod­el waarmee we alle essen­tiële eigen­schap­pen van het AquaWand en Aqua­Ver­schluss kun­nen aantonen.

Aquaburg pdf Korte info NL

Awards

Aquaburg mit den verschiedenen Auszeichnungen und Förderungen
AquaBurg Icon

Zoeken naar dis­trib­u­tiepart­ners in Nederland

U bent actief op het gebied van hoog­wa­terbescher­mingssys­te­men en wilt uw porte­feuille uit­brei­den met een hoog­waardig in-situ sys­teem?
Neem con­tact met ons op en laat u over­tu­igen van de voordelen.

E‑Mail AquaBurg: info@aquaburg.com, E‑Mail net­work: no@zenit.de